In dit artikel

Personenalarmering aftrekbaar belasting: Wanneer zijn de kosten aftrekbaar van belasting?

Personenalarmering aftrekbaar belasting: Wanneer zijn de kosten aftrekbaar van belasting?

In dit artikel

Heeft u zich ooit afgevraagd of de kosten voor personenalarmering aftrekbaar zijn van de belasting? Dit is een relevante vraag voor velen die afhankelijk zijn van dit cruciale hulpmiddel.

In deze blogpost ontrafelen we de fiscale regels en geven u helderheid over wanneer u deze kosten kunt aftrekken. Ontdek de mogelijkheden om financieel voordeel te behalen, lees verder.

Key Takeaway

Een goede personenalarmering is in mijn ogen Nederlandse Senioren Alarming. Dit merk heeft een waterdicht horloge dat u ook buiten kunt gebruiken om veilig te blijven. Met de abonnementsvorm kunt u ook voor professionele opvolging kiezen. Een fijne zorghulpmiddel om u meer veilig te voelen

Samenvatting

 • Kosten voor personenalarmering kunnen soms als zorgkosten worden afgetrokken van de belasting wanneer ze verband houden met een medische noodzaak.
 • Om de kosten aftrekbaar te maken, moeten deze hoger zijn dan het vastgestelde drempelinkomen en mogen ze niet al door een zorgverzekeraar of gemeente vergoed zijn.
 • Houd alle bonnen en facturen van de uitgaven voor personenalarmering goed bij, aangezien deze als bewijs dienen voor de belastingaangifte.
 • Raadpleeg altijd een belastingadviseur of zoek actuele informatie op over de specifieke voorwaarden van aftrekbaarheid van personenalarmering om te weten hoe dit op uw situatie van toepassing is.
 • Zowel zorgverzekeraars als gemeenten via de Wmo kunnen in bepaalde gevallen een vergoeding bieden voor de kosten van personenalarmering; informeer naar deze mogelijkheden.

Wat is Personenalarmering?

Personenalarmering aftrekbaar belasting: Wanneer zijn de kosten aftrekbaar van belasting?

Na het bespreken van de inleiding, duiken we nu in de wereld van personenalarmering. Dit systeem voorziet u van een veilig gevoel doordat u met één druk op de knop direct contact kunt leggen met een hulpverlener of naaste in geval van nood.

U draagt hiervoor een klein alarmapparaat bij u, vaak in de vorm van een halszender of polsband.

Met personenalarmering staat u er nooit alleen voor; zodra u het alarm activeert, wordt er automatisch een signaal verzonden naar een professionele hulpverlener. Deze kan dan snel de nodige assistentie bieden, of het nu gaat om medische hulp of ondersteuning bij andere urgente zaken.

Het is een effectieve manier om uw onafhankelijkheid te bewaren en toch veiligheid binnen handbereik te hebben.

Kosten van Personenalarmering: Een Overzicht

Personenalarmering aftrekbaar belasting: Wanneer zijn de kosten aftrekbaar van belasting?

De kosten van personenalarmering kunnen uiteenlopen en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type alarmeringssysteem en de mate van benodigde assistentie. Een basis personenalarm bestaat gewoonlijk uit een hals- of polszender en een ontvanger die in verbinding staat met een meldkamer.

Maar wanneer er meer geavanceerde functies nodig zijn, zoals mobiele alarmering of valdetectie, kan de prijs aanzienlijk oplopen. U betaalt niet alleen voor de apparatuur zelf, maar vaak ook voor een maandelijks abonnement voor de dienstverlening, waarbij de meldkamer 24/7 beschikbaar is voor noodsituaties.

Deze kosten vormen een belangrijk onderdeel van uw budgetplanning en wegen mee bij de beslissing voor de aanschaf van een personenalarmeringssysteem.

Om in aanmerking te komen voor vergoedingen of fiscale voordelen is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de mogelijkheden. In sommige gevallen biedt uw zorgverzekeraar een vergoeding, die afhankelijk kan zijn van uw eigen risico of de specifieke voorwaarden van uw polis.

Ook kan er financiële steun beschikbaar zijn vanuit de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), hoewel dit per situatie verschilt en aanvraag vereist. Het loont dus om alle opties te onderzoeken voordat u overgaat tot aanschaf en installatie van een personenalarmeringssysteem.

Vergoeding van Personenalarmering

Ontdek de mogelijkheden voor een financiële tegemoetkoming in de kosten van personenalarmering, zodat u kunt bepalen of u in aanmerking komt voor vergoeding door zorgverzekeraar of gemeente.

Vergoeding vanuit zorgverzekeraar

Personenalarmering is een belangrijk hulpmiddel dat voor extra veiligheid zorgt. Uw zorgverzekeraar kan in bepaalde gevallen een vergoeding bieden voor deze dienst.

Vergoeding vanuit gemeente via Wmo

Persoonsalarmering is soms gedeeltelijk aftrekbaar. De gemeente kan via de Wet maatschappelijke ondersteuning een vergoeding verstrekken.

 • De Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, die ondersteuning biedt aan burgers die hulp nodig hebben.
 • Deze wet heeft als doel om mensen langer thuis te laten wonen en participatie in de samenleving te bevorderen.
 • Een onderdeel van deze ondersteuning kan de vergoeding van persoonsalarmering zijn.
 • Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet u een melding doen bij uw gemeente.
 • Gemeenten beoordelen zelf of ze een vergoeding geven en welk bedrag daarvoor staat.
 • Soms wordt er een eigen bijdrage gevraagd, afhankelijk van het inkomen en vermogen van de aanvrager.
 • Vergoedingen kunnen verschillen per gemeente; het is belangrijk dit lokaal te onderzoeken.
 • U kunt contact opnemen met het Wmo – loket van uw gemeente voor meer informatie over de procedure.
 • Er dient een persoonlijk plan opgesteld te worden waarin uw situatie en behoeften worden beschreven.
 • De hoogte van de bijstand hangt af van meerdere factoren, zoals noodzaak en beschikbare middelen binnen de gemeente.
 • Aanvragen worden beoordeeld door een Wmo – consulent; deze bepaalt of u recht heeft op vergoeding.

Fiscale Aftrekbaarheid van Personenalarmering

Ontdek hoe u de kosten voor personenalarmering kunt inzetten als fiscaal aftrekpost en welke criteria daarvoor gelden, zodat u mogelijk belastingvoordeel kunt behalen.

Wanneer zijn de kosten aftrekbaar?

Kosten voor personenalarmering zijn soms fiscaal aftrekbaar. Dit hangt af van specifieke voorwaarden die de belastingdienst hanteert.

 • De kosten voor personenalarmering mogen worden afgetrokken als u, uw fiscale partner of kinderen jonger dan 27 jaar medische redenen hebben voor het gebruik ervan.
 • U kunt deze zorgkosten alleen aftrekken als ze hoger zijn dan een bepaald drempelbedrag dat is gebaseerd op uw inkomen.
 • Voor de fiscale aftrekbaarheid geldt dat de kosten niet al door een zorgverzekeraar of via bijzondere bijstand van de gemeente vergoed zijn.
 • De kosten moeten betrekking hebben op het belastingjaar waarin u ze maakt en aangeeft in box 1 van uw aangifte inkomstenbelasting.
 • Het is belangrijk dat u gedetailleerde facturen en bewijzen van betaling bewaart, omdat deze nodig kunnen zijn voor uw belastingaangifte.
 • Als er sprake is van een persoonsgebonden aftrekpost, vermindert dit direct het bedrag aan belasting dat u moet betalen of verhoogt het de teruggave waarop u recht heeft.

Voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid

Personenalarmering kan u een veiliger gevoel geven, en soms zijn deze kosten ook aftrekbaar. Het is belangrijk om te weten welke voorwaarden de Belastingdienst stelt aan het aftrekken van zorgkosten. Hier volgt een lijst met de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om personenalarmering als aftrekpost op te kunnen voeren:

 • Hebt u extra uitgaven voor personenalarmering gedaan omdat u chronisch ziek bent of een beperking hebt? Dan kunt u deze kosten mogelijk aftrekken.
 • Uw totale uitgaven moeten meer bedragen dan het drempelinkomen dat voor uw situatie geldt. Dit is een vastgesteld minimumbedrag.
 • De kosten die u maakt moeten niet al vergoed zijn door bijvoorbeeld een zorgverzekeraar of gemeente via Wmo. Dubbele vergoeding is niet toegestaan.
 • Alleen de kosten die boven de standaard vergoedingen uitstijgen en direct verbonden zijn aan uw ziekte of handicap komen in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid.
 • Bewaar alle bonnen en facturen goed; deze dient u als bewijsmateriaal te hebben wanneer de Belastingdienst hierom vraagt.
 • Uitgaven voor inboedelverzekering tellen meestal niet mee voor personenalarmering, omdat dit vaak onder algemene onvoorziene uitgaven valt.
 • Bent u gemoedsbezwaarde tegen verzekeringen? Ook dan kunt u onder strikte voorwaarden gebruik maken van fiscale aftrekmogelijkheden.

Personenalarmering en Belastingaftrek: Diepgaande Informatie

U kunt een deel van de kosten voor personenalarmering aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Hierbij telt u alle uitgaven voor ziekte of invaliditeit bij elkaar op, inclusief de kosten voor personenalarmering die niet door vergoedingen worden gedekt.

Het is belangrijk dat u bewijsstukken van deze kosten bewaart, zoals rekeningen en betalingsbewijzen, om te kunnen aantonen dat u ze echt gemaakt hebt.

De belastingdienst stelt wel grenzen aan wat u mag aftrekken. Zo geldt er een drempelbedrag gebaseerd op uw inkomen en dat van uw eventuele fiscale partner. Pas als de totale kosten boven dit drempelbedrag uitkomen, kunt u het meerdere bedrag aftrekken.

Bovendien moeten de uitgaven echt noodzakelijk zijn en erkend worden als zorgkosten, wat met personenalarmering vaak wel het geval is.

Uitzonderingen op Fiscale Aftrekbaarheid

Zorgkosten voor een fiscale partner of familieleden die bij u inwonen, zoals kinderen jonger dan 27 jaar, ouders, broers of zussen, vallen soms onder aftrekbare kosten. Echter, algemene uitgaven voor gezondheid zoals fitnessabonnementen of multivitaminen gelden niet als specifieke zorgkosten en zijn dus niet af te trekken van de belasting.

Mantelzorgkosten leveren in bepaalde situaties wel een fiscale aftrekpost op; het is van essentieel belang de specifieke voorwaarden hiervoor na te gaan.

Specifieke zaken zoals hulp- en geleidehonden zijn aftrekbaar, maar kosten voor homeopathische middelen zonder doktersvoorschrift meestal niet. Het is cruciaal goed geïnformeerd te zijn over de huidige belastingregels aangaande aftrekposten voor zorgkosten.

Elke aftrekpost heeft eigen regels en beperkingen die bepalen of de uitgave wel of niet in mindering kan worden gebracht op uw belastbaar inkomen.

Conclusie

Aftrekbare personenalarmeringskosten kunnen aanzienlijk voordeel opleveren bij uw belastingaangifte. Begrijp dat niet alle kosten aftrekbaar zijn, maar wanneer gekoppeld aan medische redenen, opent dit mogelijkheden.

Informeer uzelf goed over de voorwaarden en vergoedingsregels vanuit zorgverzekeraar en gemeente. Gebruik de geboden informatie om slimme keuzes te maken bij de belastingaangifte. Verricht actie en benut de fiscale voordelen waar u recht op heeft.

Blijf alert op updates vanuit de Belastingdienst om voor toekomstige aangiften up-to-date te blijven.

Veelgestelde Vragen

1. Wat houdt het in als personenalarmering aftrekbaar is van de belasting?

Personenalarmering kan aftrekbaar zijn als specifieke zorgkosten, wat betekent dat je minder belasting betaalt als je kosten hebt gemaakt voor een personenalarmeringssysteem wegens ziekte of invaliditeit.

2. Wanneer mag ik de kosten voor personenalarmering aftrekken van de belasting?

Kosten zijn aftrekbaar wanneer je deze uitgaven gedaan hebt vanwege ziekte of een beperking en deze worden niet vergoed door bijvoorbeeld de gemeente, een vergoeding of uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

3. Zijn de kosten voor personenalarmering volledig aftrekbaar?

Niet altijd. De aftrekbaarheid hangt af van wat jouw inkomen is, welke heffingskortingen je ontvangt en of je recht hebt op premie volksverzekeringen. Het bedrag boven de drempeluitgaven mag je aftrekken.

4. Hoe kan ik bewijzen dat mijn kosten voor personenalarmering aftrekbaar zijn?

Je moet aantonen dat de kosten noodzakelijk waren en niet vergoed zijn door een andere partij, zoals de gemeente of werkgever. Bewaar bonnen en facturen die deze uitgaven ondersteunen.

5. Wat gebeurt er met mijn aftrek voor personenalarmering als ik de AOW-leeftijd bereik?

Als je de AOW-leeftijd bereikt, kunnen er wijzigingen optreden in hoeveel je kunt aftrekken, gebaseerd op jouw inkomsten en ontvangen tarieven voor volksverzekeringen, dus het is verstandig dit goed na te gaan.

Anouk van Gangelen (Ergotherapeut)

Anouk van Gangelen (Ergotherapeut)

Anouk van Gangelen (1992) is de oprichter van Zorghulpmiddeleninfo.nl. Door haar ervaring als ergotherapeut is ze uitstekend in staat om te adviseren over hulpmiddelen in de zorg. Ze verdiept zich grondig in verschillende zorghulpmiddelen en deelt haar inzichten via gedetailleerde reviews. Kies altijd het beste hulpmiddel voor jouw specifieke situatie door je te laten inspireren door de deskundige adviezen. Voor direct contact kun je haar bellen op 033-2022144 tijdens kantooruren of een e-mail sturen op anouk@zorghulpmiddeleninfo.nl. Volg Anouk ook op LinkedIn en Facebook voor meer updates en inzichten. Meer advies van Anouk van Gangelen
Anderen bekeken ook

Geen reacties on Personenalarmering aftrekbaar belasting: Wanneer zijn de kosten aftrekbaar van belasting?

Laat een reactie achter